Mesečni arhiv: junij 2017

Maruša Sitar, recenzentka

Maruša Sitar je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Od leta 2010 je kot učiteljica za dodatno strokovno pomoč zaposlena na OŠ 27. julij Kamnik. Dela  na področju osnovnošolskega in predšolskega izobraževanja. Zanima in navdušuje jo predvsem delo z učenci z ADHD. Raziskovala je vpliv masaže na učence z motnjo pozornosti  s hiperaktivnostjo in vpliv uživanja sladkorja na vedenje učencev. Redno se izobražuje, udeležuje strokovnih seminarjev (Čarobni otroci, Brain gym, Whole pieces of soul: holistični pristop k avtizmu, Medvrstniško nasilje v šoli…) in sledi novostim stroke. Kot mentorica študentom sodeluje s Pedagoško fakulteto univerze v Ljubljani. Bila je vodja Občinskega aktiva specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj občin Kamnik in Komenda. Pri učencih razvija predvsem kompetenco učenje učenja. Uči jih kako določiti cilje in poti, kako bo cilje dosegel; kako usvojiti nova znanja in okrepiti že usvojena.

Sanja Klemenc, recenzentka

Moje ime je Sanja Klemenc, po poklicu sem univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in edukantka psihoterapije transakcijske analize pri dr. Zoranu Milivojeviću. V osnovni šoli Frana Albrehta sem  zaposlena kot učiteljica dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami. Sem tudi članica delovne skupine za vzgojni načrt, v preteklosti pa sem izvajala tudi več dejavnosti v okviru projekta Popestrimo šolo. Pri svojem delu večinoma delam z učenci s težavami na socialnem in čustvenem področju, pri čemer iščem in razvijam njihova močna področja, čustveno pismenost in krepim socialne veščine.

Tina Plahutnik, recenzentka

Moje ime je Tina Plahutnik, po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana socialna delavka in mentorica projektnega učenja za mlade. Na OŠ Frana Albrehta Kamnik, kjer sem zaposlena kot svetovalna delavka. Sem mentorica šolskega parlamenta ter pobudnica in koordinatorka različnih humanitarnih in drugih akcij, članica šolskega tima v okviru projekta Popestrimo šolo, Skupine za kakovost, Skupine za Vzgojni načrt. Pri svojem delu ves čas iščem nove izzive in poti do otrok in mladostnikov, s poudarkom na opolnomočenju in razvijanju socialnih in drugih kompetenc. Sodelujem v Lokalni akcijski skupini za preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih drog, v prostem času pišem članke o vzgoji v reviji Zmajček in se urim v veščinah improvizacijskega gledališča.

Tanja Ivanjko Kovačič, recenzentka

Tanja Ivanjko Kovačič je profesorica defektologije in 22 leto deluje na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V okviru izvajanja pomoči otrokom in mladostnikom v posebnem programu je razvijala vključevanje lutke v vzgojno izobraževalni proces, v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom pa je uvajala tuji jezik angleščino. Od leta 2009 je zaposlena na OŠ Toma Brejca kot izvajalka dodatne strokovne pomoči. Je mentorica prostovoljcev na šoli in šolska mediatorka. Z razvijanjem kompetenc pri učencih krepi njihovo samopodobo in optimizem. Z dosedanjim delom si je pridobila naziv svetovalke.