Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Mojca Janžekovič

Mateja Hari, recenzentka

 Sem Mateja Hari, po izobrazbi univerzitetna  diplomirana pedagoginja. Z otroci aktivno    delam že od srednješolskih let, ko sem bila  aktivna tabornica pri Rodu bistriških gamsov  iz Kamnika. Na Osnovni šoli Stranje sem  zaposlena zadnjih 14 let. Delala sem kot  učiteljica v podaljšanem bivanju, učiteljica za  dodatno strokovno pomoč, zadnjih deset let  pa sem svetovalna delavka. Kot vrstniška  mediatorka in mentorica sem vrsto let  izobraževala skupine učencev na tem  področju. V šoli sem koordinatorka skupine za nadarjene učence, skupine za dodatno strokovno pomoč in redno sodelujem pri vseh dejavnostih, ki se odvijajo na šoli. Redno se izobražujem na različnih področjih, kot so delo z nadarjenimi učenci, delo z učenci s posebnimi potrebami, delo s težavnimi otroci, poklicno usmerjanje, vodenje in drugo ter obiskujem različne tematske konference. Svoje poslanstvo jemljem resno in odgovorno. Želim si, da bi vsakega učenca ob zaključku osnovne šole lahko opremili z vsemi veščinami, ki mu bodo pomagale stopiti na pot odraščanja.

Barbara Topolovec Klanke, recenzentka

Barbara Topolovec Klanke je profesorica razrednega pouka. Na OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani je zaposlena od leta 2003 in poučuje v 1. in 2. triadi. Na šoli je vodja tima za vzgojni načrt, vodja samoevalvacijskega tima, članica razvojnega tima šole, koordinatorka za 1. in 2. triletje, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo je bila vodja študijske skupine, sodelovala je z Zavodom za šolstvo v Inovacijskem projektu, bila je članica šolskega tima Mentorske mreže šol, bila je recenzentka učbenikov za predmet naravoslovje in tehnika za 4. in 5. razred. Kot koordinatorka in mentorica študentom sodeluje s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Na šoli se je preizkusila kot vodja otroškega pevskega zbora, s katerim je dosegla srebrno priznanje na regijskem tekmovanju. Trenutno sodeluje kot soavtorica priročnika za učitelje v projektu Vizija Slovenije 2050. Rada sprejema nove
izzive in naloge, s katerimi osebnostno in profesionalno raste.

Maruša Sitar, recenzentka

Maruša Sitar je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Od leta 2010 je kot učiteljica za dodatno strokovno pomoč zaposlena na OŠ 27. julij Kamnik. Dela  na področju osnovnošolskega in predšolskega izobraževanja. Zanima in navdušuje jo predvsem delo z učenci z ADHD. Raziskovala je vpliv masaže na učence z motnjo pozornosti  s hiperaktivnostjo in vpliv uživanja sladkorja na vedenje učencev. Redno se izobražuje, udeležuje strokovnih seminarjev (Čarobni otroci, Brain gym, Whole pieces of soul: holistični pristop k avtizmu, Medvrstniško nasilje v šoli…) in sledi novostim stroke. Kot mentorica študentom sodeluje s Pedagoško fakulteto univerze v Ljubljani. Bila je vodja Občinskega aktiva specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj občin Kamnik in Komenda. Pri učencih razvija predvsem kompetenco učenje učenja. Uči jih kako določiti cilje in poti, kako bo cilje dosegel; kako usvojiti nova znanja in okrepiti že usvojena.

Sanja Klemenc, recenzentka

Moje ime je Sanja Klemenc, po poklicu sem univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in edukantka psihoterapije transakcijske analize pri dr. Zoranu Milivojeviću. V osnovni šoli Frana Albrehta sem  zaposlena kot učiteljica dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami. Sem tudi članica delovne skupine za vzgojni načrt, v preteklosti pa sem izvajala tudi več dejavnosti v okviru projekta Popestrimo šolo. Pri svojem delu večinoma delam z učenci s težavami na socialnem in čustvenem področju, pri čemer iščem in razvijam njihova močna področja, čustveno pismenost in krepim socialne veščine.

Tina Plahutnik, recenzentka

Moje ime je Tina Plahutnik, po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana socialna delavka in mentorica projektnega učenja za mlade. Na OŠ Frana Albrehta Kamnik, kjer sem zaposlena kot svetovalna delavka. Sem mentorica šolskega parlamenta ter pobudnica in koordinatorka različnih humanitarnih in drugih akcij, članica šolskega tima v okviru projekta Popestrimo šolo, Skupine za kakovost, Skupine za Vzgojni načrt. Pri svojem delu ves čas iščem nove izzive in poti do otrok in mladostnikov, s poudarkom na opolnomočenju in razvijanju socialnih in drugih kompetenc. Sodelujem v Lokalni akcijski skupini za preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih drog, v prostem času pišem članke o vzgoji v reviji Zmajček in se urim v veščinah improvizacijskega gledališča.

Tanja Ivanjko Kovačič, recenzentka

Tanja Ivanjko Kovačič je profesorica defektologije in 22 leto deluje na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V okviru izvajanja pomoči otrokom in mladostnikom v posebnem programu je razvijala vključevanje lutke v vzgojno izobraževalni proces, v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom pa je uvajala tuji jezik angleščino. Od leta 2009 je zaposlena na OŠ Toma Brejca kot izvajalka dodatne strokovne pomoči. Je mentorica prostovoljcev na šoli in šolska mediatorka. Z razvijanjem kompetenc pri učencih krepi njihovo samopodobo in optimizem. Z dosedanjim delom si je pridobila naziv svetovalke.