O konferenci

Posvet z naslovom Mednarodna konferenca o kompetencah učencev bo 13. 10. 2017 na Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku. Odvijal se bo v okviru Erasmus+ projekta Razvijanje osnovnih spretnosti preko umetniških zmožnosti.

Vsak državljan, ki se neprestano sooča z novimi izzivi, potrebuje vrsto ključnih kompetenc, da se lahko prilagaja hitro spreminjajočemu in medsebojno zelo povezanemu svetu. Izobraževanje je ključnega pomena pri zagotavljanju pridobivanja teh kompetenc v vseh starostnih skupinah otrok. Otroci v osnovnošolskemu izobraževanju imajo različne potrebe, zato je treba razvijati, spodbujati in nadgrajevati raznolike in individualne kompetence posameznega učenca. V priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije (UL EU L362, 20. 12. 2006) so kompetence opredeljene kot “kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev” (L 394/13). Priporočilo tako določa osem ključnih kompetenc:

  1. sporazumevanje v maternem jeziku,
  2. sporazumevanje v tujih jezikih,
  3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
  4. digitalna pismenost,
  5. učenje učenja,
  6. socialne in državljanske kompetence,
  7. samoiniciativnost in podjetnost,
  8. kulturna zavest in izražanje.

Številne kompetence se prepletajo in vsaka izmed njih prispeva k uspešnemu življenju posameznika v družbi.

Strokovni delavci v osnovnih šolah vse pogosteje ugotavljamo, da je doseganje posameznih kompetenc v zadovoljivem obsegu in globini za nekatere učence še posebej velik izziv. To nas je spodbudilo k razmišljanju o iskanju možnih rešitev, kar je pripeljalo do sklepa o organizaciji konference, ki bo problematiko obravnavala na geografsko širši, mednarodni ravni, na temelju izmenjave mnenj, idej in izkušenj med strokovnimi delavci.

Namen Mednarodne konference o kompetencah učencev je pridobiti čim bolj pestro paleto dobrih praks na področju spodbujanja in nadgrajevanja otrokovih kompetenc, ki se uporabljajo tako v tujih kot slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih in so se izkazale za uspešne. Končni cilj je vzpodbuditi tudi učence z nižjimi sposobnostmi za doseganje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. Naš namen je promovirati posredovanje šolskih izkušenj in metod, inovacij ter dobrih praks, da bi izboljšali osnovne sposobnosti učencev.

Na konferenci nam bodo projektni partnerji iz Grčije, Hrvaške in Poljske  preko primerov dobrih praks predstavili kako v njihovih vzgojno-izobraževalnih procesih spodbujajo, nadgrajujeno in razvijajo ključne otrokove kompetence vseživljenjskega učenja.

Prav tako nam bodo učitelji praktiki in drugi strokovnjaki iz Slovenije predstavili  dobre primere spodbujanja in nadgrajevanja ključnih kompetenc otrok v slovenskem šolskem sistemu.