Maruša Sitar, recenzentka

Maruša Sitar je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Od leta 2010 je kot učiteljica za dodatno strokovno pomoč zaposlena na OŠ 27. julij Kamnik. Dela  na področju osnovnošolskega in predšolskega izobraževanja. Zanima in navdušuje jo predvsem delo z učenci z ADHD. Raziskovala je vpliv masaže na učence z motnjo pozornosti  s hiperaktivnostjo in vpliv uživanja sladkorja na vedenje učencev. Redno se izobražuje, udeležuje strokovnih seminarjev (Čarobni otroci, Brain gym, Whole pieces of soul: holistični pristop k avtizmu, Medvrstniško nasilje v šoli…) in sledi novostim stroke. Kot mentorica študentom sodeluje s Pedagoško fakulteto univerze v Ljubljani. Bila je vodja Občinskega aktiva specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj občin Kamnik in Komenda. Pri učencih razvija predvsem kompetenco učenje učenja. Uči jih kako določiti cilje in poti, kako bo cilje dosegel; kako usvojiti nova znanja in okrepiti že usvojena.

Sanja Klemenc, recenzentka

Moje ime je Sanja Klemenc, po poklicu sem univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in edukantka psihoterapije transakcijske analize pri dr. Zoranu Milivojeviću. V osnovni šoli Frana Albrehta sem  zaposlena kot učiteljica dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami. Sem tudi članica delovne skupine za vzgojni načrt, v preteklosti pa sem izvajala tudi več dejavnosti v okviru projekta Popestrimo šolo. Pri svojem delu večinoma delam z učenci s težavami na socialnem in čustvenem področju, pri čemer iščem in razvijam njihova močna področja, čustveno pismenost in krepim socialne veščine.

Tina Plahutnik, recenzentka

Moje ime je Tina Plahutnik, po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana socialna delavka in mentorica projektnega učenja za mlade. Na OŠ Frana Albrehta Kamnik, kjer sem zaposlena kot svetovalna delavka. Sem mentorica šolskega parlamenta ter pobudnica in koordinatorka različnih humanitarnih in drugih akcij, članica šolskega tima v okviru projekta Popestrimo šolo, Skupine za kakovost, Skupine za Vzgojni načrt. Pri svojem delu ves čas iščem nove izzive in poti do otrok in mladostnikov, s poudarkom na opolnomočenju in razvijanju socialnih in drugih kompetenc. Sodelujem v Lokalni akcijski skupini za preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih drog, v prostem času pišem članke o vzgoji v reviji Zmajček in se urim v veščinah improvizacijskega gledališča.

Tanja Ivanjko Kovačič, recenzentka

Tanja Ivanjko Kovačič je profesorica defektologije in 22 leto deluje na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V okviru izvajanja pomoči otrokom in mladostnikom v posebnem programu je razvijala vključevanje lutke v vzgojno izobraževalni proces, v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom pa je uvajala tuji jezik angleščino. Od leta 2009 je zaposlena na OŠ Toma Brejca kot izvajalka dodatne strokovne pomoči. Je mentorica prostovoljcev na šoli in šolska mediatorka. Z razvijanjem kompetenc pri učencih krepi njihovo samopodobo in optimizem. Z dosedanjim delom si je pridobila naziv svetovalke.

Aleksandar Tonić, svetovalec

Aleksandar Tonić je učitelj angleškega jezika na Osnovni šoli Toma Brejca, kjer je zaposlen od leta 2005. Poučuje učence v starosti od 8-15 let. Pri svojem delu se rad posveča diferenciaciji in individualizaciji v okviru didaktike angleščine. Ima večletne izkušnje pri delu z učenci s posebnimi potrebami in pri delu z učenci, ki pri učenju jezika dosegajo najvišje standarde znanja. Kot mentor študentom in študentkam je sodeloval s Pedagoško in Filozofsko fakulteto UL. Na šoli je deloval v državnih in mednarodnih projektih (Preizkušanje e-vsebin in e-storitev, e-Šolska torba, Erasmus+), svoje ideje za delo pri pouku pa je pogosto delil s svojimi prispevki na mednarordnih konferencah v Sloveniji, Srbiji in na Madžarskem.

Iztok Škof, tehnični vodja in IT podpora

Iztok Škof je organizator informacijskih dejavnosti na osnovni šoli Toma Brejca, zaposlen od leta 2008. Sodeloval je pri projektu E-šolstvo kot svetovalec vodstvu šol in predavatelj številnih seminarjev na temo IKT-ja. Na šoli je vodil številne državne in mednarodne projekte (Global Teenger Project, Slovenski učni krogi, e-Šolska torba, Preizkušanje e-vsebin in e-storiev, ICILS 2013, Etwining, Erasmus+). S številnimi prispevki je sodeloval na mednarodnih konferencah kot so SIRIKt in VIVID.

Mojca Janžekovič, vodja konference

Mojca Janžekovič je učiteljica geografije na Osnovni šoli Toma Brejca, kjer je zaposlena od leta 2004. Leta 2009 se je priključila razvojni skupini za geografijo na ZRSŠ. Kot predavateljica je sodelovala na številnih seminarjih iz geografije in IKT-ja v okviru projekta e-Šolstvo. Je soavtorica e-učbenikov za geografijo za 8. in 9. razred. Na matični šoli je vodila številne državne in mednarodne projkete (ABC e-šola, Vnašanje tem globalnega učenjna v šolski sistem, Slovenski učni krogi, Alpska konvencija, Global teenager project, Nais Challenge, eTwinning, Erasmus+). Z vrsto prispevkov je aktivno sodelovala na mednarodnih konferencah SIRikt in VIVID ter v strokovnih publikacijah (GIS v Sloveniji, Posodobitev pouka v osnovnošolski praksi Geografija).

Poleg geografije in okolja jo zanima uporaba IKT pri pouku ter vpletanje globalnih vsebin v pouk. S svojim delom, ki je pogosto mednarodno vpet, si je pridobila naziv svetnica.

Hura, prazniki!

Ob prihajajočih praznikih vam želimo, da jih preživite v krogu vaših najbljižjih, čim bolj mirne in lepe praznične dneve vam želi organizacijski odbor.

Po praznikih pa začnemo s predstavitvijo tistih, ki aktivno sodelujejo pri pripravi konference!

 

Dobrodošli!

Vljudno vabljeni na Mednarodno konferenco o kompetencah učencev, ki bo 13. 10. 2017 na Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku. Konferenca se bo odvijala v okviru Erasmus+ projekta Razvijanje osnovnih spretnosti preko umetniških zmožnosti.

Na konferenci nam bodo projektni partnerji iz Grčije, Hrvaške, Poljske in Slovenije preko primerov dobrih praks predstavili, kako v njihovih vzgojno-izobraževalnih procesih razvijajo najpomembnejše otrokove kompetence za vseživljenjsko učenje.